Prikaži odmah
  • Cara Lazara 62/2 - 36000 Kraljevo

Nezgoda se ne može predvideti niti sprečiti, ali se mogu ublažiti njene posledice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

Naše Društvo omogućava svim klijentima punu stručnu podršku prilikom osiguranja imovine, koja se ogleda kroz procenu vrednosti imovine, procenu rizika, obimu osiguravajućeg pokrića i dr. Na osnovu prikupljenih podataka o imovini klijenata, kao i stepenu rizika za njihovu imovinu, mi prezentujemo ponude za osiguranje od više renomiranih osiguravajućih društava, a potom klijent uz našu sugestiju može izabrati najbolju i najpovoljniju ponudu. Ponuda nema obavezujući karakter, te može biti samo informativna. Naravno i u ovom slučaju, naše Društvo u potpunosti servisira osiguranike od početka pa do isteka osiguranja, bez ikakve nadoknade.

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

 

Ovo osiguranje pruža pokriće i odgovarajuću naknadu za slučaj:

Smrt usled nezgode i trajni invaliditet su osnovni rizici, a svi ostali su dopunski. Dopunski rizici, predviđeni određenim oblikom osiguranja, mogu se ugovoriti samo uz osnovne.

 

Svako fizičko ili pravno lice može ugovoriti osiguranje nezgode prema svojim željama ili potrebama. Uslove osiguranja i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.

Kupi osiguranje online

Želeći da pratimo nove trendove poslovanja, razvili smo aplikaciju za ONLINE KUPOVINU OSIGURANJA kako bi smo bili još bliži onim klijentima koji ne žele da rasipaju svoje vreme. U svega nekoliko koraka bićete u prilici da dobijete polisu osiguranja ili ponudu osiguranja za putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila, osiguranje poljoprivrede, životno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili odgovor na bilo kakvu nedoumicu koja se tiče osiguranja.

Vaš ovlašćeni broker u osiguranju sa licencom Narodne banke Srbije

Kontakt informacije